De Jambrouwerij is een merk van:

Limburgse Streekproducten CommV.
L. de Bourbonstraat 8
3770 Riemst
België

E-mail: lekkerejams@dejambrouwerij.be
Telefoon: +32 (0)470-852110

BTW-nummer: BE0668.935.259
Bankrekening: BE69 1030 4782 2078
RPR: Tongeren

Toezichthoudende autoriteit: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Limburgse Streekproducten CommV. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Limburgse Streekproducten CommV. en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Limburgse Streekproducten CommV. zijn in te zien, hetzij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de consument deze voorwaarden niet accepteert verzoeken wij hem om geen gebruik te maken van deze webwinkel.

Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Limburgse Streekproducten CommV. worden afgeweken.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2 – Het aanbod/ de overeenkomst
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Limburgse Streekproducten CommV. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Limburgse Streekproducten CommV. niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
– de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan Limburgse Streekproducten CommV. zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten.

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bovenstaande bepaalde, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Limburgse Streekproducten CommV. is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel op te schorten. Limburgse Streekproducten CommV. zal dit zo spoedig mogelijk aan de consument meedelen.

Artikel 3 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1.   Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.   Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.   Formulier voor herroeping >>

Artikel 4 – Kosten  in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Limburgse Streekproducten CommV. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 5 – De prijs
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro en exclusief verzendkosten. Limburgse Streekproducten CommV. biedt alleen vooruitbetalingen per giro of bank, bankcontact, creditcard, iDeal, KBC/CBC-Betaalknop of Belfius Direct Net. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 6 – Conformiteit en Garantie
Limburgse Streekproducten CommV. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door Limburgse Streekproducten CommV., fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens Limburgse Streekproducten CommV. kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
Limburgse Streekproducten CommV. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Limburgse Streekproducten CommV. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Limburgse Streekproducten CommV. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Limburgse Streekproducten CommV. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Limburgse Streekproducten CommV.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Limburgse Streekproducten CommV., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De consument draagt altijd bij in de verzendkosten.

Artikel 8 – Klachtenregeling
De consument kan, indien er sprake is van een klacht, deze klacht schriftelijk indienen bij Limburgse Streekproducten CommV..
Bij Limburgse Streekproducten CommV. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Limburgse Streekproducten CommV. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 9 – Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens onze privacyverklaring.

Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.